Επιλογές >>
 
   
 
 
 
 
 
 

Ενημέρωση > Νέα / Ανακοινώσεις

 
Αναλυτική παρουσίαση...

19/01/2013
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στη ∆ράση «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατο
 Προκήρυξη της ∆ράσης  «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας
απασχόλησης  µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας»  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος  «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» (ΕΠΑΑ), του ¶ξονα Προτεραιότητας
1: «Μέσο-µακροπρόθεσµη στήριξη του ανθρώπινου δυναµικού που υφίσταται τις συνέπειες
απρόβλεπτων τοπικών ή τοµεακών κρίσεων που συνδέονται  µε την οικονοµική και κοινωνική
αναδιάρθρωση,  συµπεριλαµβανοµένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές
καταστροφές,  ή  µε τις συνέπειες της απελευθέρωσης του εµπορίου στις περιφέρειες που πληρούν
τους όρους για το στόχο της σύγκλισης και στις περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για  µεταβατική
στήριξη στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης» στις οκτώ (8) επιλέξιµες Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου
Σύγκλισης: Kρήτη,  Ιόνια Νησιά,  Β.  Αιγαίο,  Ανατολική Μακεδονία &  Θράκη,  Ήπειρος, 
Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα και Πελοπόννησος. 
Περισσότερες πληροφορίες >

 
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γεωργάκη Ολυμπίου και Αλαμάνας
40200 Ελασσόνα
Τηλ: 24930 29591
Ε-mail: info@esel.gr
 
 
Copyright © 2011 Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας
Created and Hosted by Itbiz