Επιλογές >>
 
   
 
 
 
 
 
 

Ενημέρωση > Νέα / Ανακοινώσεις

 
Αναλυτική παρουσίαση...

28/04/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΧΕΤ: Η ΜΕ ΑΡ. 01/2020 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 Ο Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών που αφορά το Υποέργο 8: «Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής» στο πλαίσιο της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ελασσόνας», με κωδικό MIS 5037604 σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 01/2020 τεχνική έκθεση που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, με την απόφαση 278/28-09-2020. Η Πράξη με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤO ΚΕΝΤΡO ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» και κωδικό MIS 5037604 χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) με την με Α.Π. 4304/1466/Α3 – 28.06.2019 απόφαση ένταξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με: 1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 2. Το ν. 4314/2014 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» 3. Την ΥΠΑΣΥΔ 137675/ΕΥΘΥ1016/31.12.2018 4. Την από 20/08/2018 με υπΆ αριθ. 259 Απόφαση του Δ.Σ. Εμπορικού Συλλόγου Ελασσόνας για την έγκριση υπογραφής μνημονίου συνεργασίας με το Δήμο Ελασσόνας για την υλοποίηση της Πράξης 5. Την από 28/09/2020 υπΆ αριθ. 278 Απόφαση του Δ.Σ. Εμπορικού Συλλόγου Ελασσόνας για την αποδοχή των όρων ένταξης της Πράξης: Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ελασσόνας και Κωδικό MIS: 5037604 6. Την από 28/09/2020 υπΆ αριθ. 278 Απόφαση του Δ.Σ. Εμπορικού Συλλόγου Ελασσόνας για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του τρόπου ανάθεσης της Υπηρεσίας με τίτλο: Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής» του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Ελασσόνας και Κωδικό MIS: 5037604 Η παραπάνω δημόσια σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να μας αποστείλουν σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία έως την 06.05.2022 και ώρα 14:00 στο Πρωτόκολλο του Εμπορικού Συλλόγου Ελασσόνας (η αποστολή των δικαιολογητικών είναι δυνατή να γίνει και ηλεκτρονικά στο: info@esel.gr) Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4605/2019, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά, να μας αποσταλούν τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Φορολογική ενημερότητα β. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) Τα ανωτέρω πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν. 4412/2016) γ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου δ. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν. 4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν. 4412/2016). Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν. 4412/2016). ε. Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την απόδειξη της πλήρωσης των όρων τεχνικής ικανότητας του οικονομικού φορέα, που αναλυτικά αναφέρονται στην παρ. 6 της υπ΄ αριθ. 1/07.01.2022 Τεχνικής Έκθεσης. Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Εμπορικού Συλλόγου Ελασσόνας (https://www.esel.gr)

Η Πρόεδρος
 ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΧΑΪΔΩ 
Περισσότερες πληροφορίες >

 
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γεωργάκη Ολυμπίου και Αλαμάνας
40200 Ελασσόνα
Τηλ: 24930 29591
Ε-mail: info@esel.gr
 
 
Copyright © 2011 Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας
Created and Hosted by Itbiz